Systém dátového skladu začína už v transakčnom systéme. Pre úspešné vybudovanie dátového skladu je potrebné pochopiť fungovanie a dátový model transakčného systému a zvoliť vhodnú stratégiu extrakcie dát, zladenú s potrebami reportingu, čo do frekvencie aj granularity dát. Náš tím disponuje bohatými skúsenosťami s navrhovaním a technickou realizáciou extrakcie z SAP i non-SAP systémov.
Vďaka tomu sme schopní v krátkom čase:
  • zanalyzovať možnosti štandardných extraktorov SAP pre danú oblasť (SAP Business Content – gap analýza)
  • rozšíriť štandardný extraktor o dodatočné polia, zabezpečiť správne plnenie rozšírených polí
  • v prípade, že neexistuje vhodný štandardný extraktor, vyvinúť extraktor vlastný
  • optimalizovať výkonnosť extrakcie; pri novovyvíjaných extraktoroch zabezpečiť výkonnosť použitím vhodnej techniky, paralelizácie a delta mechanizmu pre výber nových alebo zmenených dát
  • pre non-SAP zdrojové systémy poskytujeme poradenstvo pri vývoji extrakčného programu, v prípade potreby vieme zrealizovať vývoj v jazykoch JAVA, C++/C#, Cobol a integráciu s SAP BI

Aktuality INFOCUBE


Presťahovali sme sa! Našu firmu teraz nájdete na Záhradníckej 60 v Bratislave. Podrobné informácie nájdete v kontaktoch.

Každý piatok medzi 14:00 a 16:00 prebieha v rámci firmy INFOCUBE interná BI Education. Všetci zamestnanci sú vítaní.